Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Usługa Bloga prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Świadczenie Usługi Bloga, odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Rgualminie.
 3. Poniższy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi Bloga.
 4. Każdy Użytkownik chcący korzystać z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wymienione w nim postanowienia i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać.

 

USŁUGA

 

 1. Zalożenie Konta, związane jest z podaniem informacji w formularzu rejestracyjnym. Zarówno podanie informacji, jak i korzystanie z samej Usługi jest całkowicie dobrowolne.
 2. Korzystanie z Usługi oraz założenie Konta jest całkowice bezpłatne.
 3. Aby korzystać z Usługi konieczne jest założenie Konta. Autorem Wisów na Bloga może być każdy zarejestrowany Użytkownik.
 4. Cakłowicie zabronione jest i stanowi naruszenie ninejszego Regulaminu, zamieszczanie w treści Bloga grafik, tekstów, nagrań wideo oraz jakichklowiek innych Materiałów zaierających tereści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a wszczególności materiałó pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Bloga do transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto na Blogu akceptując przy tym, że wszystkie opublikowane przez niego Wpisy na Bloga pozostaną integralną częścią Zawartości Bloga nawet po zamknięciu Konta przez Użytkownika.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik, który zamieszcza Materiały i Wpisy na Blogu oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzacz żadnej osoby trzeciej oraz że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści.
 2. W momencie umieszczania zdjęć osób w Materiałach, Użytkownik oswiadcza, że osoby te wyraziły odpowiednią zgodę na publikację swojego wizerunku w Internecie.
 3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane przez niego na Blogau.
 4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, treści umieszczonych przez osoby trzecie w formie komentarzy przy jego Materiałach i Wpisach na Blogu.

 

PRAWA I OBOWIĄZAKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. W momencie, kiedy Użytkownik podjął dzaiałania, które nie zostały wymienione w niniejszym Regulaminie jako zakazane, a naruszają one chronione prawem interesy innych Użytkowników Usługodawca może zawiadomić Użytkownika o tym fakcie, z jednoczesnym żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. W przypadku, gdy Użytkownik niezwłocznie nie zastosuje się do takiego żądania, będzie to uzanne za naruszenie Regulaminu, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego Konto zostanie zablokowane i może zostać skasowane bez uprzedzenia. Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu Konta nie zobowiązuje Usługodawcy do udzielania wyjasnień autorom usuwanych Kont.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, nie są one w żaden sposób przetwarzane lub przechowywane, tym samym nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika.

 

REKLAMACJE (tryb i sposób składania reklamcji)

 

 1. Każdy Użytkownik posiada prawo do składania reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Uslugi.
 2. Wszystkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mail kontakt@blogpartykiosk.pl lub listownie na adres: Agencja interaktywna Emocni Sp. z o. o. w organizacji ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w czasie do 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres, który Użytkownik podał w reklamcji. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zapisanego w pkt. 3. Może to nastapić w momencie, gdy rozpoznanie reklamiacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie, jednak jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta jest podanie adresu email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie przy zakładaniu Konta.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca Agencja interaktywna Emocni Sp. z o. o. w organizacji, z siedibą w Warszawie. Takie dane mogą być przekazywane kontrahentom Usługodawcy, tylko i wyłącznie, w celu reazlizacji Usługi.
 3. Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, i że ywraża zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997. Dzieki temu Usługodawca ma prawo do promocji (marketingu) produktów i firm.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i w każdym momencie może je poprawić lub żądać ich usunięcia. Dokonać tego może poprzez skierowanie żądania listownie na adres Agencja interaktywna Emocni.pl Sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa.
 5. W momencie, gdy Użytkownik zagłosi wniosek z takim żadaniem, automatycznie powoduje to niemożnośc dalszego świadczenia Usługi. Jest to niemożliwe z przyczyn technicznych i jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Konta, do których założenia zostały podane fałszywe dane identyfikacyjne, bedą usuwane z Usługi.

 

USŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Dla Użytkowników niniejszego Bloga została także wprowadzona/udostepniona możliwość korzystania z firmowego sklepu internetowego. Z tej Usługi mogą korzystać wszyscy zrejestrowani Użytkownicy Bloga.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Użytkownik Bloga ma możliwość polecenia produktów i innych materiałów zawartych na Blogu. Może je również oceniać oraz wystawiać swoje komentarze.
 4. Na Blogu wdrożona została opcja przekierowania Użytkownika do sklepu internetowego. Przy prezentowanych produktach widnieje przycisk "przejdź do sklepu", Użytkownik dzięki temu rozwiązaniu przenosi się bezpośrednio do sklepu internetowego, na którym może dokonywać zakupu wybranych produktów.
 5. Wszystkie działania prowadzone w sklepie internetowym Użytkownik zobowiązuje się wykonywać zgodnie z postanowieniami zawartego na stronie sklepu internetowego Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a przede wszystkim odpowiedzialności karnej, cywilnej i administaracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Usługodawca nie ponosi także opdpowiedzialności za niezawinione przez niego szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń wystepujących w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu, przejęcia haseł, loginów przez osoby trzecie lub zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie komentarze, pytanie, problemy i uwagi związane z Usługą prosimy kierować na adres kontakt@blogpartykiosk.pl.
 4. Wszystkie informacje dotyczące naruszenia przez Użytkowników zasad zawartych w Regulaminie, prosimy kierować na adres kontakt@blogpartykiosk.pl.

 

ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian i modyfikacji regulaminu, w momencie pojawienia się istotnych potrzeb, związanych merytorycznymi lub technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu. Może tego dokonać w szczególności w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa. W zwiazku z tym Użytkownik jest zobowiązany do biężacego kontrolowania wszystkich ewentualnych zmian i zapoznawania się z nimi.
 2. Wszelkie zmiany będą zamieszczane i udostepniane Użytkownikom na stronie Bloga Party Kiosk, pod adresem www.blogpartykiosk.pl, z conajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

Newsletter